dinsdag 4 april 2017, 11:51

Gevolgen klimaattop Parijs

 Het was in ieder geval historisch in de zin dat ook grootmachten als de Verenigde Staten, India en China het akkoord tekenden. Dat was bijvoorbeeld in Kyoto nog niet zo. En het klimaatverdrag is voor vrijwel alle landen ter wereld juridisch bindend.

Wat betekent dat voor Nederland?
Het klimaatakkoord is voor Nederland minder ingrijpend. Simpelweg omdat de afspraken in het Europese Energieakkoord dat 2,5 jaar geleden werd gesloten veel strenger zijn. En daar loopt Nederland nog ver op achter. In 2020 moeten we 14% van de energie uit duurzame bronnen halen.

En Europa moet maatregelen nemen om de emissiehandel van CO2 te verbeteren. In 2050 moet dit leiden tot minstens 80% minder uitstoot. Maar of we dat gaan halen? Ed Nijpels gaf in Nieuwsuur aan dat we in slaap zijn gesust door onze voorraad gas en dat afgelopen kabinetten geen stappen hebben durven zetten. In ieder geval zal deze flinke opgave gevolgen hebben op meerdere vlakken. En zeker ook op mobiliteit.

Of zoals klimaatexpert Jan Paul van Soest reageerde op het akkoord van Parijs. "Die 100-kilometerbordjes op de snelwegen kunnen ze bij Rijkswaterstaat wel weer uit de bezemkast halen. In het verkeer en vervoer is veel winst te halen. De onbezonnen daad van minister Schultz van Haegen om 130 kilometer in te voeren op snelwegen, kan beter worden teruggedraaid.” Maar dat wordt lastig. Op 22 december zei de rechter over de A2: er is juridisch geen reden om de snelheid nu weer te verlagen tot 100 kilometer per uur. De negatieve effecten zijn beperkt en het past bij Schultz’ beleid ‘130 waar het kan’.

Wat is er afgesproken in Parijs?

  • De gemiddelde temperatuur mag niet meer dan 2 C stijgen, maar het streven is 1,5 C. Wetenschappers zijn het erover eens dat 2 graden meer de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort.
  • Iedereen doet hun best om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen zo snel mogelijk te verminderen, rekening houdend met de beschikbare techniek van dat moment en de verschillen tussen landen.
  • Er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de hoeveelheid broeikasgassen terug te brengen zonder dat dit de voedselproductie in gevaar brengt. Verder is afgesproken een einde te maken aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen en wordt om de vijf jaar geëvalueerd, om de afspraken waar nodig aan te scherpen.
  • Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.
  • Voor de klimaatconferentie van 2025 stellen de deelnemers zich samen ten doel elk jaar minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen aan landen die economisch moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Het geld moet vanaf 2020 beschikbaar zijn.
Meer nieuws